Przed rozpoczęciem korzystania z gamefactory.cloud, należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.

Rozpoczynając korzystanie z gamefactory.cloud niezależnie od tego, czy odbywa się to przez bezpośrednie zainteresowanie ofertą, czy Użytkownik decyduje się na skorzystanie z oferty poprzez zewnętrzne strony Partnerów w ramach akcji promocyjnych, Użytkownik potwierdza, że akceptuje postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Korzystanie z Usług jakie oferuje gamefactory.cloud jest możliwe wyłącznie pod warunkiem akceptacji Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na wymienione poniżej warunki. W przypadku niewyrażenia zgody, należy natychmiast zaprzestać korzystanie ze strony. Ponadto, jeśli Użytkownik nie był zaznajomiony z treścią Regulaminu i wyraził na niego zgodę, nie zwalnia go z przestrzegania poniżej wymienionych zasad.

 • Definicje
  • Administrator - właściciel strony gamefactory.cloud
  • Kontakt w postaci formularza: https://socialwizard.pl/kontakt
  • Kontakt w postaci adresu e-mail: [email protected]
  • Partner - osoba fizyczna lub firma, współpracująca bezpośrednio z Administratorem zajmująca się promocją Serwisu za sprawą specjalnych tzw. landing page poprzedzających przejście pod adres gamefactory.cloud
  • Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna, która nabyła dostęp do Usługi, a która jest użytkownikiem telefonu komórkowego działającego w sieci jednego z Operatorów, z prawem do jego użytkowania, w tym do korzystania z usług SMS MO.
  • Usługa - jest to "Poradnik Jak można tanio zdobyć gry na komputer" w formie pliku PDF, oferowana przez Administratora, w ramach której Użytkownicy mogą pozyskać Poradnik Jak można tanio zdobyć gry na komputer. Dalej jako Usługa lub Zasoby należy rozumieć wszystkie funkcje, które są przypisane do tej definicji.
  • SMS - (Short Message Service) usługa przesyłania krótkich wiadomości tekstowych, dostarczana przez jednego z następujących operatorów sieci komórkowej (dalej „ Operator"):
   • Orange - Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 160, 02- 326 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sqd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000010681, NIP: 5260250995, REGON: 012100784.
   • T-Mobile - T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 12, 02- 674 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000391193, NIP: 5261040567, REGON: 011417295.
   • Play - P4 Sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Warszawie (02-677), ul. Taśmowa 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000217207, NIP: 9512120077, REGON: 015808609.
   • Plus - Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000419430, NIP: 5271037727, REGON: 011307968.
  • SMS MO - (Short Message Service Mobile Originated) SMS wysłany przez Użytkownika, stanowiący zamówienie dostępu do usługi, o której mowa w pkt 1 powyżej, i jednocześnie będący podstawą jej aktywacji lub przedłużenia, z tytułu którego Użytkownik jest obciążany opłatą zgodnie z Regulaminem.
  • Poradnik - opracowany przez Administratora Serwisu odpłatny przewodnik pod tytułem ,,Jak można tanio zdobyć gry na komputer" - jest częścią Usług oferowanych przez Administratora.
  • Gry - gry, o których informacja udostępniana jest na gamefactory.cloud
  • System płatności - oferowany przez Administratora za pomocą Operatora płatności elektronicznej sposób uiszczania przez Użytkownika Opłat za Poradnik.
  • Regulamin - niniejszy Regulamin.
 • Postanowienia ogólne
  • Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin"), dostępny pod adresem: https://gamefactory.cloud/regulamin określa zasady korzystania z serwisów internetowych (dalej: „Serwisy"), w ramach których Usługodawca świadczy Użytkownikom odpłatną usługę polegającą na zapewnieniu dostępu do poradnika „Jak można tanio zdobyć gry na komputer”.
  • Użytkownikiem gamefactory.cloud może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Ograniczenie wiekowe nie wynika z treści zawartych w Serwisie, lecz ma podłoże posiadania świadomości w związku z Usługą, z którą Użytkownik ma styczność.
  • Korzystanie z usługi, o której mowa w pkt 1 powyżej, jest odpłatne i odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.
  • Zgoda jest dobrowolna i Użytkownik po zapoznaniu się z treścią Regulaminu podejmuje decycje, czy jest chętny na skorzystanie z usługi. Użytkownik przechodząc dalej, nie zmieniając swojego stanowiska oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu w pkt 1 powyżej i zgadza się na wszystkie wymienione niżej zasady.
  • Do skorzystania z usługi znajdującej się na stronie, wymagane jest ukończenie 18 roku życia (trzeba być pełnoletnim) – w innym wypadku należy zaprzestać korzystania ze strony.
  • Usługodawcą usługi gamefactory.cloud jest Administrator
  • Usługodawca zastrzega, że pliki pobierane lub odtwarzane w ramach usługi mogą w konkretnym przypadku stanowić przedmiot praw wyłącznych osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw ochronnych na znak towarowy, praw z rejestracji wzoru przemysłowego lub prawa do wizerunku. Użytkownik korzystając z usługi nie nabywa jakiegokolwiek tytułu prawnego do pobieranych lub odtwarzanych materiałów.
  • Usługodawca nie przechowuje, ani nie udostępnia żadnych plików oprócz docelowego poradnika w formie elektronicznej „Jak można tanio zdobyć gry na komputer”. Osoba decydująca się na skorzystanie z naszej usługi ma całkowitą świadomość, że strona gamefactory.cloud skupia się na pomocy innym użytkownikom w odnalezieniu sposobów jak można tanio zdobyć gry na komputer, za pomocą których legalnie będzie mógł uzyskać wybraną przez siebie grę.
  • Przechodząc ze strony Partnera na zewnętrzną stronę pod adresem gamefactory.cloud oświadczasz, że jesteś świadomy(a), że:
   • Koszt wysłania jednego SMS do skorzystania z usługi wynosi 25,00 zł (30,75 zł brutto).
   • Nasza strona nie służy do udostępniania nielegalnych treści i działa zgodnie z prawem. Użytkownik decydujący się na skorzystanie ze strony ma pełną świadomość, że z naszej strony nie pobiera się gier, nie są one dostępne w żadnej innej formie na żadnej z naszych stron i na stronach Partnerów, a jedynie otrzymuje się dostęp do usług podmiotów trzecich oraz otrzymuje się dostęp do poradnika, w którym zawarte będą wskazówki, co zrobić, aby możliwie jak najtaniej legalnie zakupić grę.
   • Przejście dalej w celu pobrania Poradnika, dotyczy pobrania kodu aktywacyjnego za pośrednictwem wysłania wiadomości SMS Premium. Otrzymany kod PIN w wiadomości zwrotnej należy wprowadzić w specjalnym do tego polu, służący aktywacji możliwości pobrania poradnika „Jak można tanio zdobyć gry na komputer” poprzez wprowadzenie Kodu w wyznaczone miejsce na stronie, a następnie użytkownik otrzyma dostęp do poradnika.
  • Rezygnacji z usługi możesz dokonać poprzez specjalny formularz znajdujący się pod adresem https://socialwizard.pl/reklamacje oraz kontaktując się z nami na adres mailowy: [email protected]
 • Rejestracja i dostęp do usługi
  • Dostęp do usługi, o ktorej mowa w § 1 pkt 1 powyżej, możliwy jest po uprzednim zamówieniu dostępu do usługi, uiszczeniu opłaty aktywacyjnej i aktywacji dostępu do usługi. Wysokość opłat z tytułu uzyskania dostępu do usługi oraz modele płatności zostały określone powyżej.
  • Użytkownik dokonuje płatności wyłącznie jeden raz, w efekcie której tworzony jest wyłącznie jednorazowy dostęp do poradnika „Jak można tanio zdobyć gry na komputer” z możliwością jego pobrania. Dostęp Użytkownika do poradnika jest realizowany po dokonaniu płatności i podania aktywującego usługę kodu PIN z wiadomości zwrotnej.
  • Po zamówieniu dostępu do usługi i dokonaniu płatności oraz, o której mowa w § 1 pkt 1 powyżej, poprzez wysłanie odpowiedniego SMS lub wpisanie w odpowiednim formularzu danego Serwisu numeru telefonu komórkowego Użytkownika, stosownie do postanowień Regulaminu, Użytkownik otrzymuje SMS na numer telefonu komórkowego, z którego wysłał SMS lub który wpisał w formularzu Serwisu, zawierający kod PIN niezbędny do aktywowania dostępu do usługi. Zamówienie dostępu do usługi przez SMS skutkuje obciążeniem Użytkownika opłatą aktywacyjną, zgodnie z postanowieniami w Regulaminie, jeszcze przed aktywacją i uzyskaniem dostępu do usługi.
  • W celu aktywowania dostępu do usługi, o której mowa w § 1 pkt 1 powyżej, konieczne jest wysłanie wiadomości SMS Premium o treści DALEJ na nr 92505 ponosząc przy tym całkowity koszt 25,00 zł (30,75 zł brutto). W wiadomości zwrotnej otrzymamy specjalny kod PIN i w pole tekstowe znajdujące się na odpowiedniej podstronie Serwisu, należy ten kod wprowadzić i następnie dokonać zatwierdzenia czynności poprzez naciśnięcie przycisku „Pobierz już teraz!" na stronie Serwisu. Z tą chwilą Użytkownik uzyskuje pełen dostęp do usługi, o której mowa w § 1 pkt 1 powyżej, w ramach wszystkich Serwisów, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
  • Po dokonaniu płatności oraz po zamówieniu dostępu do usługi, o której mowa w § 1 pkt 1 powyżej, uiszczeniu opłaty aktywacyjnej i dokonaniu aktywacji usługi, zgodnie z Regulaminem Użytkownik uzyskuje link dający dostęp do poradnika „Jak można tanio zdobyć gry na komputer”.
 • Postępowanie reklamacyjne
  • Wszelkie reklamacje, uwagi, zastrzeżenia lub pytania związane z funkcjonowaniem Serwisów, w szczególności z usługą, o której mowa w § 1 pkt 1 powyżej, zgłaszać należy Właścicielowi usługi z wykorzystaniem formularza reklamacyjnego dostępnego pod adresem https://socialwizard.pl/reklamacje.
  • Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko, nazwę Usługi, poniesiony koszt, datę dokonania płatności, powód reklamacji, adres e-mail Użytkownika jak i numer konta do dokonania zwrotu kosztów. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator zwraca się do Użytkownika z wnioskiem o uzupełnienie reklamacji. Brak wymaganych danych, w tym nieuzupełnienie reklamacji przez Użytkownika, może uczynić rozpoznanie reklamacji niemożliwym i skutkować jej odrzuceniem.
  • Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej lub na piśmie, o sposobie jej rozpatrzenia.
 • Dostęp do Serwisów oraz wymagania techniczne
  • Dostęp do ogólnodostępnej części Serwisów posiadają wszyscy użytkownicy sieci Internet, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności. Dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania Rejestracji.
  • Część zasobów Serwisów jest wyodrębniona. Dostęp do usługi, o której mowa w § 1 pkt 1 powyżej, posiadają wyłącznie Użytkownicy, którzy zgodnie z Regulaminem zamówili dostęp do usługi, uiścili opłatę aktywacyjną oraz aktywowali dostęp do usługi.
  • Korzystanie z Serwisów jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań:
   • system powinien być wyposażony w przeglądarkę Internet Explorer, min. wersja 7, Firefox, Google Chrome lub Opera;
   • system powinien być wyposażony w oprogramowanie Adobe Flash Player oraz Java;
   • Serwisy zostały zoptymalizowane do obsługi ww. oprogramowania przy zastosowaniu rozdzielczości 1024x480;
   • Minimalne wymagania sprzętowe systemu teleinformatycznego Użytkownika to procesor 1Ghz oraz 512 MB RAM;
   • Administrator Serwisów nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisów, w tym usługi, o której mowa w §1 pkt 1 powyżej.
 • Zasady korzystania z Serwisów
  • Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisów w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem, zasadami korzystania z sieci Internet, zasadami współżycia społecznego, ustalonymi zwyczajami oraz celami, dla których Serwisy zostały utworzone. Korzystając z Serwisów Użytkownik winien to czynić tak, aby nie naruszać praw osób trzecich oraz praw i interesów Usługodawcy.
  • Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
   • korzystania z Serwisów w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie nieodpowiedniego oprogramowania oraz urządzeń technicznych;
   • niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisów niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam), kilkukrotna Rejestracja w Serwisach, korzystanie z kont innych Użytkowników lub udostępnianie swojego konta innym osobom, podejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie haseł lub kodów innych Użytkowników, nadto innych działań zmierzających wprost lub pośrednio do wywołania szkód u osób trzecich;
   • korzystania z Serwisów w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr majątkowych i osobistych oraz wszelkich przysługujących im praw;
   • korzystania z wszelkich treści i usług dostępnych za pośrednictwem Serwisów jedynie w zakresie dozwolonego użytku w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawniony podmiot.
  • Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę o każdym ujawnionym przypadku nieuprawnionego korzystania z usługi w ramach Serwisów, jak również naruszenia Regulaminu, obowiązującego prawa, zasad korzystania z sieci Internet, zasad współżycia społecznego, ustalonych zwyczajów oraz celów, dla których Serwisy zostały utworzone.
  • Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne błędy lub nieprawidłowości leżące po jego stronie przy zamawianiu dostępu lub aktywacji lub przedłużaniu dostępu do usługi świadczonej przez Usługodawcę w ramach Serwisów, w szczególności polegające na wysłaniu SMS o nieprawidłowej treści lub wysłaniu SMS na nieprawidłowy numer. Usługodawca nie ma obowiązku wysyłania do Użytkownika informacji o otrzymaniu SMS o niewłaściwej treści lub o innych błędach przy zamawianiu dostępu lub aktywacji lub przedłużeniu usługi.
 • Odpowiedzialność Usługodawcy
  • Administrator prowadzi bieżący nadzór nad Serwisami, zapewniając poprawność ich działania, w tym w szczególności usługi świadczonej w ich ramach przez Administratora, za które ponosi odpowiedzialność na zasadach przewidzianych Regulaminem oraz wynikających z obowiązującego prawa.
  • Administrator nie odpowiada za treści zawarte w Serwisach, Serwisach Obsługiwanych oraz innych serwisach, do których odsyłają treści zawarte w Serwisach (landing page, embedding), o ile nie jest autorem tych treści, z zastrzeżeniem postanowień bezwzględnie obowiązującego prawa.
  • Administrator nie odpowiada za usługi świadczone w Serwisach, Serwisach Obsługiwanych oraz innych serwisach, do których odsyłają treści zawarte w Serwisach (landing page, embedding), o ile nie jest podmiotem świadczącym te usługi, z zastrzeżeniem postanowień bezwzględnie obowiązującego prawa.
  • Administrator nie odpowiada za prawidłowe działanie Obsługiwanych Serwisów oraz innych serwisów, do których odsyłają treści zawarte w Serwisach (landing page, embedding). Administrator Serwisów w szczególności nie gwarantuje istnienia poszukiwanego w tych serwisach materiału, możliwości jego edycji, zmiany, usunięcia etc.
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
   • szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika przy Rejestracji danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych, w tym za szkody spowodowane brakiem aktualizacji tych danych;
   • szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkownika Regulaminu, obowiązującego prawa, zasad korzystania z sieci Internet, zasad współżycia społecznego, ustalonych zwyczajów oraz celów, dla których Serwis został utworzony;
   • szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub ich niedostępności, spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Użytkownika, o ile nie stanowią one korzystania z Serwisu zgodnego z Regulaminem lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, których Administrator nie był w stanie przewiedzieć i którym nie mógł zapobiec mimo dochowania należytej staranności (siła wyższa);
   • materiały własne zamieszczane przez Użytkowników;
   • szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu usługi SMS lub jej niedostępności, spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Operatora lub Użytkownika, o ile nie stanowią one korzystania z Serwisu zgodnego z Regulaminem lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, których Administrator nie był w stanie przewiedzieć i którym nie mógł zapobiec mimo dochowania należytej staranności (siła wyższa);
   • szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu;
   • zablokowanie lub usunięcie konta Użytkownika spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Użytkownika, o ile nie stanowią one korzystania z Serwisu zgodnego z Regulaminem lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, których Administrator nie był w stanie przewiedzieć i którym nie mógł zapobiec mimo dochowania należytej staranności (siła wyższa);
   • opóźnienia w pobieraniu lub oglądaniu przez Użytkownika materiałów multimedialnych w ramach korzystania z Usługi oferowanej w Serwisie, spowodowane zbyt dużą ilością osób oczekujących na pobranie lub obejrzenie tego samego lub innych materiałów bądź innymi przyczynami o charakterze technicznym;
   • treść materiałów pobranych lub oglądanych przez Użytkownika w ramach Usługi świadczonej za pośrednictwem Serwisu;
   • utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu, zmianą modelu telefonu lub innymi okolicznościami leżącymi po stronie Użytkownika, o ile nie stanowią one korzystania z Serwisu zgodnego z Regulaminem, lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, których Administrator nie był w stanie przewidzieć i którym nie mógł zapobiec mimo dochowania należytej staranności (siła wyższa);
   • opłaty związane z wysłaniem SMS celem zamówienia dostępu lub aktywacji lub przedłużenia usługi świadczonej w ramach Serwisu przez osobę nieuprawnioną, w tym w szczególności niepełnoletnią;
   • skorzystanie z Usługi świadczonej w ramach Serwisu przez osobę nieuprawnioną, w tym w szczególności niepełnoletnią;
   • skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem gamefactory.cloud;
   • sposób korzystania z gamefactory.cloud przez Użytkowników.
  • Administrator realizując usługę, o której mowa w § 1 pkt 1 powyżej, nie wybiera odbiorcy przekazu danych, nie wybiera oraz nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie danych, a przekazuje poradnik „Jak można tanio zdobyć gry na komputer” w formie takiej, jaka jest przygotowana dla wszystkich Użytkowników chętnych do skorzystania z naszej usługi.
 • Polityka prywatności, przetwarzanie danych dotyczących Użytkowników
  • Przez dokonanie Rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Serwisów. Przetwarzanie informacji dotyczących Użytkownika następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Dane te wykorzystywane są w celu realizacji usługi świadczonej przez Administratora Serwisów za pośrednictwem Serwisów. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
  • Użytkownik Serwisów może w każdym czasie uzupełnić, zmienić lub usunąć swoje dane osobowe, jak również żądać uzupełnienia, zmiany lub usunięcia przez Usługodawcę innych swoich danych przetwarzanych w ramach Serwisów, z zastrzeżeniem danych, do których przetwarzania Usługodawca pozostanie uprawniony na mocy przepisów prawa. Żądanie Użytkownika obejmujące usunięcie danych koniecznych do należytego świadczenia usługi, o której mowa w § 1 pkt 1 powyżej, jest równoznaczne z żądaniem usunięcia konta Użytkownika w Serwisach.
  • Administrator Serwisów posługuje się plikami typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisów przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają zidentyfikowanie komputera Użytkownika, w celu zapewnienia, że jego konto w Serwisach jest używane przez właściwą osobę. Pliki cookies są ustawiane przy "wejściu" i "wyjściu" z każdego z Serwisów i nie wpływają na działanie komputera Użytkownika. Administrator Serwisów nie ponosi odpowiedzialności za następstwa usunięcia plików cookies z komputera Użytkownika.
  • W celu uzyskania informacji odnośnie polityki prywatności, przetwarzania danych osobowych Użytkowników, zmiany lub uaktualnienia przekazanych danych osobowych, Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą wykorzystując formularz kontaktowy dostępny pod adresem https://gamefactory.cloud/kontakt, wysyłać wiadomość email na adres [email protected]
 • Przetwarzanie danych osobowych
  • Administratorem danych osobowych uczestników serwisu jest Administrator Serwisu, Dane kontakowe: [email protected]
  • Dane osobowe, będące przedmiotem przetwarzania obejmują: otrzymany kod PIN po wysłaniu wiadomości SMS Premium, dane osobowe podane przez osobę, której dane dotyczą w trakcie lub związku z realizacją serwisu przez Administratora (o ile wynika to ze specyfiki serwisu), dane osobowe wskazane w treści reklamacji:
   • imię i nazwisko;
   • adres email;
   • numer konta bankowego, na który dokonany będzie zwrot pieniędzy
   • inne, wskazane przez nadawcę reklamacji.
  • Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie:
   • § 6 ust. 1 pkt b) RODO - w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy, przy czym pod pojęciem umowy winien być rozumiany regulamin serwisu;
   • § 6 ust. 1 pkt f) RODO - w zakresie w jakim dotyczy to uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, przy czym za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie należy uznać przetwarzanie danych osobowych do celów:
    • po wykonaniu umowy (zrealizowaniu treści serwisu) archiwizowanie dla celów dowodowych (w tym rozliczeniowych) danych przetwarzanych uprzednio na podstawie pkt a) powyżej.
  • Pod pojęciem "RODO" należy rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO).
  • Dane osobowe przetwarzane są w celu:
   • przyjęcia zgłoszenia do udziału w serwisie, aktywacji i świadczenia tego serwisu oraz przekazywania informacji o usługach telekomunikacyjnych / o dodatkowych świadczeniach do usługi telekomunikacyjnej / o usługach świadczonych drogą elektroniczną - będących przedmiotem serwisu (umowy);
   • wyjaśnienia / rozpoznania ewentualnej reklamacji lub skargi;
   • dokonywania lub weryfikacji prawidłowości rozliczeń z tytułu skorzystania z serwisu;
   • udzielania wyjaśnień uprawnionym organom, w szczególności Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
  • Dane osobowe przetwarzane będą także w celu:
   • archiwizacji danych i ich przechowywania dla celów dowodowych, w tym rozliczeniowych.
  • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych, udostępnianych w trybie powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w RODO, mogą być agregatorzy usług telekomunikacyjnych (podmioty biorące udział w obsłudze technicznej świadczenia usługi) jak również operatorzy telekomunikacyjni - odnośnie obsługi technicznej procesu aktywacji i świadczenia usług, dokonywania lub weryfikacji prawidłowości rozliczeń z użytkownikami serwisu oraz celu wsparcia Administratora przy wyjaśnianiu reklamacji i skarg składanych przez osoby korzystające z serwisu.
  • Dane osobowe - w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt a) - przetwarzane będą przez okres uczestniczenia Pani/Pana w serwisie oraz rozpoznania ewentualnych reklamacji.
  • Dane osobowe - w zakresie dotyczącym archiwizacji danych i ich przechowywania dla celów dowodowych, w tym weryfikacji poprawności rozliczeń, o którym mowa w ust. 3 lit. b) podpunkt drugi - przetwarzane będą do czasu upływu okresu ustawowego przedawnienia roszczeń wynikających z realizacji serwisu.
  • Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do jej własnych danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo do przeniesienia danych.
  • W przypadku uznania przez uprawnionego, iż przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych uniemożliwi - w zależności od okoliczności - przyjęcie zgłoszenia do serwisu, realizację (dostarczenie) treści serwisu lub rozpoznanie / wyjaśnienie reklamacji lub skargi.
  • W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pod adresem https://socialwizard.pl/kontakt, wysyłać wiadomość email na adres [email protected].
 • Polityka cookies
 • Serwis korzysta z plików cookies. Szerzej ich działanie zostanie opisane poniżej.

  • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym. Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
  • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
  • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  • Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
  • Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
  • W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 • Logi serwera
 • Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

  • Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
   • czas nadejścia zapytania;
   • czas wysłania odpowiedzi;
   • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP;
   • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
   • informacje o przeglądarce użytkownika;
   • Informacje o adresie IP.
  • Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
  • Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
  • Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 • Postanowienia końcowe
  • Regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczenie jego treści na stronie pod adresem https://gamefactory.cloud/regulamin
  • Regulamin może ulec zmianom. Nowy Regulamin zostanie zamieszczony przez Usługodawcę na stronie, o której mowa w pkt 1 powyżej, wraz z informacją o zmianie Regulaminu, na okres 14 dni kalendarzowych, po którym to okresie nowy Regulamin zacznie obowiązywać.
  • Jeżeli Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu, jest on obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, na piśmie na adres wskazany w §1 pkt 8 lit. g) powyżej lub elektronicznie na adres e-mail wskazany w §8 pkt 13 powyżej, przy czym nie później niż w dniu poprzedzającym obowiązywanie nowego Regulaminu, pod rygorem uznania, że akceptuje nową treść Regulaminu. Zawiadomienie takie jest równoznaczne z rezygnacją Użytkownika z korzystania z Serwisów.
  • Zmiana listy Serwisów, o której mowa w § 1 pkt 1 powyżej, nie stanowi zmiany Regulaminu.
  • W sprawach związanych ze świadczeniem usługi, o której mowa w § 1 pkt 1 powyżej, właściwe jest prawo polskie.
  • Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. B ) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Administrator Serwisu zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie i wykorzystywanie niniejszego Regulaminu na gamefactory.cloud na zasadzie licencji art. 25 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych do własnych celów bez zgody Administratora może podlegać opłacie 1000 (słownie Tysiąc) euro za sztukę.
  • Potwierdzają Państwo, że zapoznali się Państwo z powyższym Regulaminem i zgadzają się na wszystkie jego warunki. Korzystając z Witryny lub jej Usług wyrażasz zgodę na związanie się niniejszym Regulaminem. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie warunków powyższego Regulaminu, nie jesteś upoważniony do korzystania z dostępu do Strony i jej pozostałych Usług.
  Ostatnia aktualizacja: 1.06.2022 r.

Wychodzimy poza schematy dla Ciebie

Sztuką nie jest stać się najlepszym. Sztuką jest nieprzerwanie być najlepszym.